03 cột mốc đáng chú ý quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/ TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Bên cạnh những thay đổi về nội dung trên hóa đơn điện tử, có 03 cột mốc đáng chú ý mà doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, nếu cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ ngày 01/11/2020

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Ngoài ra, các Quyết định, Thông tư sau đây sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020: Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 191/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Quyết định 1209/QĐ-BTC, Quyết định 2660/QĐ-BTC và Thông tư 37/2017/TT-BTC.

thông tư 68/2019/tt-btc

Thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà có sai sót thì người bán và người mua phải thực hiện 04 công việc sau đây:

– Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót;
– Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
– Người bán lập hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số…..ký hiệu….số….ngày…..tháng….năm”;
– Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điệntử mới thay thế hóa đơn đã lập (theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) có sai sót, sau đó người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Đây là 03 cột mốc quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý để việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Tìm hiểu các chất liệu tủ giày phổ biến

Cách tìm sim phong thủy hợp tuổi 1993 – Sim phong thủy Thủ Đô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *